POLITYKA PRYWATNOŚCI OSOBOWYCH – WSTĘP

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ogólne informacje dotyczące używania i przetwarzania przez Łukasza Piętę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KASO1 Łukasz Pięta danych  osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów. Celem stworzenia Polityki Prywatności jest przekazanie Naszym Klientom podstawowych informacji wyjaśniających zakres zbieranych przez nas danych osobowych, sposób ich ochrony, to komu są udostępniane jak również zakres przysługujących im praw.

Mając na względzie  prywatność naszych Klientów udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych usług.

Informacje zawarte  poniżej mają duże znaczenie dla ochrony Twoich danych osobowych, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Pięta wykonujący działalność gospodarczą w Bobolicach, pow. koszaliński, adres: 1- Maja nr 1,        76-020 Bobolice, NIP4990236240, REGON: 320276711, Możesz się z nami skontaktować:

 

 • listownie, na adres: ul. 1- Maja nr 1, 76-020 Bobolice
 • mailowo, na adres: lukasz.pieta@nsc.pl

PRZEPISY PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności  Łukasz Pięty , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KASO1 Łukasz Pięta odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane „RODO”

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów  przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób przejrzysty, bezpieczny oraz przede wszystkim zgodny z prawem.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są pozyskiwane.
 • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa.
 • Dbamy o aktualność i poprawność przetwarzanych przez nas danych osobowych Klientów.
 • Klienci mają dostęp do swoich danych osobowych jak również prawo ich weryfikacji.
 • Nasi Klienci mają pełne prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody jak również  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 • Okres przechowywania danych osobowych jest zgodny z przepisami prawa oraz możliwie przez nas zminimalizowany. Jest to czas niezbędny do realizacji celów dla których dane są zbierane.
 • Dane osobowe naszych Klientów są chronione  przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami ich  przetwarzania.
 •  W sytuacji udostępnienia danych innym podmiotom następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

PRAWA KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub nieaktualne oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec: przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe ( w tym wobec tzw. Profilowania), przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – dostęp do twoich danych będzie zapewniony jedynie upoważnionym podmiotom, w sytuacji zaistnienia takiej

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik KASO1 Łukasz Pięta mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE

KASO1 Łukasz Pięta przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach związanych z nabytymi produktami w KASO1 Łukasz Pięta. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z określonych  źródeł, takich jak dokonywane przez ciebie płatności, jednak  tylko i wyłącznie  na podstawie Twojej zgody.

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw   dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych

 • listownie, na adres: ul. 1- Maja nr 1, 76-020 Bobolice
 • mailowo, na adres: pieta@nsc.pl

ZMIANY W POLITYCE

KASO1 Łukasz Pięta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty.